Songadim-baovao

Distrikan’Ambalavao : Tsy nahitana trangana halatr’omby tao anatin’ny volana vitsy

Manoloana ny tsy fahitana trangana halatr’omby tao amin’ny disitrikan’Ambalavao, tao anatin’ny volana vitsy izay. Dia nisy ny atrikasa notanterahina tao amin’ny Kaominina Ambonivohitra Ambalavao, niarahana tamin’ireo tomponandraiki-panjakana any an-toerana. Hojerena avokoa ireo karazana fiaraha-miasa itohizan’ny fandriampahalemana. Fanadihadiana….

Ny Jly Tsiketa Bernard Dieu Donné nitondra ny fanazavana ny fandriampahalemana.

Notontosaina ny  sabotsy 4 septambra lasa teo, tao amin’ny efitrano malalaky ny kaominina ambonivohitra Ambalavao ny atrikasa mikasika ny fandriampahalemana, niarahana tamin’ireo delegem-panjakana miasa ato anatin’ny distrika. Tonga nitarika izany tany an-toerana, Atoa Jly, Kaomandin’ny fari-piadidian’ny zandarimariam-pirenena Fianarantsoa, ny Jly Tsiketa Bernard Dieu Donné, notronin’ny Kolonely, Kaomandin’ny Vondron-tobim-pileovan’ny zandarimariam-pirenena Matsiatra Ambony, Atoa Kapiteny, Kaomandin’ny vondron-tobim-paritry ny zandarimariam-pirenena Ambalavao sy ny Lehiben’ny distrikan’Ambalavao ary ny Ben’ny tanànan’Ambalavao. Nanatrika izao atrikasa izao koa ireo delegem-panjakana rehetra miasa ao amin’ny distrikan’Ambalavao sy ireo kaomandin’ny tobim-paritra ao anatin’ny Vondron-tobim-paritra Ambalavao,  ny zandary izay miasa eo anivon’ny fiarovana ao amin’ity distrika ity, ary Rtoa mpitsabo biby miandraikitra ny distrikan’Ambalavao. Nivoitra nandritra izao atrikasa izao, fa tsy misy intsony ny halatr’omby ao anatin’ny distrikan’Ambalavao. Na izany aza anefa, azo lazaina ho marefo ihany ity distrika ity noho ny fisian’ireo distrika manodidina azy, dia Ivohibe sy Beroroha, izay mbola ahitana trangana halatr’omby.

Tokony hiara-miasa ny delegem-panjakana sy ny zandary

Ireo basy saron’ny zandary tany amin’ny Faritra Matsiatra Ambony.

Raha mikasika ny fivarotana omby indray, tsy azo atao ny mametaka kavin’omby eny an-tsena fa tokony efa misy kavina avy any amin’ny mpiompy avokoa ny omby rehetra, izay ampiakarina eny an-tsena. Tsy maintsy amin’ny tsena voaramaso  no ivarotana ny omby, fa tsy azo atao ny mivarotra omby amin’ny toerana tsy natao ho amin’izany. Tokony hahay hiara-kiasa ny zandary sy ireo delegem-panjakana miasa any amin’ny kaominina ary tokony ho hita eo ny bokin’omby avy amin’ny mpiompy vao mameno ny “fiche individuelle de bovidé” na ny FIB ny delegem-panjakana.

Raha mikasika ny basy indray,  tsy ahitana basy mahery vaika ny ao amin’ny distrikan’Ambalavao. Efa navadika ho nomerika ny lisitr’ireo olona izay manana fahazoandalana mitazona basy ao amin’ity distrika ity. Notsipihin’Atoa lehiben’ny distrika fa samy hafa ny fahazoan-dalana mitazona basy sy ny fahazoan-dalana mitondra izany mandeha. Ady iombonana ny momba ny  ady amin’ny fiparitahan’ny basy tsy ara-dalàna. Koa ilaina ny fiaraha-miasa eo amin’ny samy mpiasam-panjakana. Tokony ho ara-dalàna ny fifampivarotana basy fa tsy “vente en papier libre”. Noho izany,  tokony ho “authentique”.

Raha ho an’ny zandarimariam-pirenena manokana, nanambara ny Jeneraly, Kaomandin’ny fari-piadidian’ny zandarimariam-pirenena Fianarantsoa,  ny Jly Tsiketa Bernard Dieu Donné fa « misy fiovana lehibe ny eo anivon’ny Tafika Malagasy. Noravana ireo faritany miaramila niisa enina teo aloha ka nosoloina ho faritra momba ny fiarovana sy ny fandriampahalemana (Zone de Defense et Securité) miisa folo ka ao anatin’ny ZDS Andringitra ny Faritra Matsiatra Ambony sy Ihorombe ».

Hosazina ireo miray tsikombakomba…

Antony mahatonga ny tsy fandriampahalemana ny fiparitahana bala.

Tanjona ny hametrahana Tobim-paritra  isaky ny kaominina ary ny Vondron-tobim-paritra « compagnie » isaky ny distrika. Ho an’ny faritanin’i Fianarantsoa,  distrika 13 amin’ireo 25 misy no efa nametrahana Vondron-tobim-paritra, ary tobim-paritra sy tobin-jana-paritra « poste avancé » ary « poste fixe » miisa 216, izay efa miorina sy miasa. Tsapa koa ankehitriny fa tsy ahitana tranga na fanafihana intsony eny amin’ny lalampirenena noho ny ezaka izay nataon’ny tsirairay. Anisan’ny ady nahitam-bokatra ihany koa ny ady amin’ny halatra lavanila, ny ady amin’ny fitsaram-bahoaka ary mbola anisan’ny ady atrehina ny ady amin’ny doro tanety.

Araka ny toromarika  nomen’ny Sekreteram-panjakana vaovao miadidy ny zandarimaria dia ao anatin’ny ezaka tratrarina ny ady amin’ny halatr’omby, ny ady amin’ny famotsiana omby halatra, ny ady amin’ny tsy fanajana ny fitsipika ary ny tokony hananan’ny zandary tsirairay fitondran-tena mendrika. Hentitra ny filazana fa tsy fieren’ny jiolahy ny zandarimaria. Hosazina ireo delegem-panjakana, ny zandary na koa dokoteram-biby miray tsikombakomba amin’ny famotsiana omby halatra. Raha ny Faritra Matsiatra Ambony manokana,  tsy ahitana trangana halatr’omby intsony fa milamina tanteraka ny distrikan’Isandra sy Ambohimahasoa ary Ikalamavony. Betsaka ny vokatra azo raha tsy hitanisa  afa-tsy ny nahazoana  AKM 77, FA 56 miisa 4, FA 56-1 miisa 5, PM MAT 49: 3, MAS 36: 60, MAS 45: 1, MAS 1907: 1, FC 133 ary basy vita tanana miisa 1598

Fermer