PolitikaSongadim-baovao

FIVORIAMBEN’NY FIRENENA MIKAMBANA: Nisongadina ny fahombiazan’i Madagasikara momba ny ady amin’ny Covid-19

Notanterahana, omaly, ny fivoriamben’ny Firenena mikambana (ONU), izay sady nankalazana ihany koa ny tsingerintaona faha-75 nijoroan’ity fikambanambe iraisam-pirenena ity. Nandray anjara feno tamin’izany Madagasikara, tamin’ny alalan’ny Praiminisitra, Lehiben’ny Governemanta, izay nisolo tena ny Filoha Andry Rajoelina. Nisongadina nandritra ny fandraisam-pitenenany ny fitanisana ireo paikady napetrak’I Madagasikara momba ny ady natao tamin’ny Covid-19. Ankehitriny, efa anaty fivoarana tsara no misy ny firenena malagasy, izay mariky ny fahombiazan’ny Paikady.

“Fony vao nambara ofisialy ny fisian’ny Covid-19 teto Madagasikara ny volana marsa 2020, dia namolavola paikady aingana entina miady amin’izany ny firenena malagasy, tamin’ny sehatra maro isan-karazany mba nahafahana niatrika ny fanamby sy izay mety ho fiantraikany, na teo amin’ny ara-tsosialy, na ara-toekarena, na ara-tontolo iainana”, hoy ny Praiminisitra.

Fotoana izay nitondrany fanazavana ireo tanjona telo lehibe napetraky ny Fitondram-panjakana nentina nitondrana ny ady amin’ny Covid-19. Voalohany tamin’izany ny fampitsaharana izay mety ho fomba rehetra hiparitahan’ny Covid-19. Teo koa ny fanampiana ireo tokantrano tena sahirana mba hahafahana mamaly ireo filàna fototra tena ilaina. Ary farany ny fiarovana ny toekarena sy ny fanamorana ny fanaingana izany indray. Nilaza ny Praiminisitra fa nanafaingana ny fanatanterahana ny paikady ny nametrahana ny foibem-pibaikoana momba ny ady amin’ny Covid-19. Teo koa ny fanaovana ho laharam-pahamehana ny fanomezana ireo fanampiana ara-tsosialy isan-karazany, ho an’ireo tokantrano tena marefo. Tetsy ankilany, nisy koa ny fanapahan-kevitry ny Fanjakana tamin’ny fanampiana ny sehatra tsy miankina, tamin’ny alalan’ny fanalefahan-ketra, fanomezana masom-boly sy tohana isan-karazany ho an’ny tantsaha, fanomezana tohana manokana ho an’ireo mpiasa voakasiky ny Covid-19. Nampahafantarin’ny Praiminisitra koa fa nampanamboatra arotava 5 tapitrisa isa ireo orinasa afakaba sy orinasa madinika sy salantsalany teto amintsika ny Fanjakana. Ary koa, nisy ny fanaingana ny tetikasa fanamboarana fotodrafitrasa maro manerana ny Nosy. Ary ny lehibe indrindra dia ny fanohanana ny sehatry ny fikarohana ka nahafahana nahita ny Tambavy CVO izay fitsaboana nentim-paharazana nohatsaraina, natao hiadiana sy hitsaboana ny Covid-19.

Nahomby ny CVO

Tsy nihambahamba ny Praiminisitra nilaza fa ny fampiasana ny Tambavy CVO no anisany nahafahana nifehy ny fiparitahan’ny valanaretina teto Madagasikara. Nambarany fa tsy nitsabo fotsiny ihany ny CVO fa nanampy tamin’ny fiarovantenan’ny Malagasy mihitsy. Nozaraina tamin’ny sarambabem-bahoaka ity tambavy ity, hoy izy, ary izany no nahatonga an’I Madagasikara tsy nahitana toy ireo hita any amin’ny firenen-kafa. Nisy koa anefa ny fampiharana ireo fepetra sakana rehetra takiana, izay nifanindra andalana tamin’ny fampiasana ny CVO. Ny tarehimarika ankehitriny no hahafahana milaza fa voafehy ny fiparitahan’ny valanaretina Covid-19 ho an’I Madagasikara, hoy ny Praiminisitra. Hatreto tokoa mantsy, 93% ny taha-pahasitranana ho an’I Madagasikara, raha toa ka 1,2% ny taha-pahafatesana. Nidera ny fahendren’ny Malagasy rehetra kosa anefa ny tenany.

Ilaina ny fifanampiana

“Ny valanaretina Covid-19 no nampiseho fa mbola voafetra ny fifanarahana eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena eo amin’ny tontolon’ny fahasalamana”, hoy ny Lehiben’ny Governemanta malagasy, Ntsay Christian. Tokony hahafahana manitsy izany ny fisian’ity valanaretina ity, hoy izy, mba tsy hisy fiantraikany koa amin’ny fahatrarana ny tanjon’ny “Agenda 2030”. “Mba hahafahana mametraka fanamby iombonana, Madagasikara dia manao antso avo amin’ny tokony hananana vina ikambanana, iraisan’ny firenen-drehetra, amin’ny alalan’ny fananganana ny “Agenda global post—COVID”,  izay hapetraka ho eo ambany fiahian’ny firenena mikambana”, hoy izy. Izany vina izany dia hahafahana mandritra ny paikady ataon’ny firenena rehetra momba ny ady amin’ny Covid-19, indrindra teo amin’ny lafiny ara-tsosialy sy ny ara-toekarena. Izany koa no hahafahana manamafy ny fifampitokisana eo amin’ny samy firenena mpikambana, sy mamelona indray ny lalantsain’ny firaisankina izay mampivondrona ao amin’ny ONU rahateo.

Fermer