Manokana Covid-19

ANATIN’NY FAHASITRANANA: Ilaina ny fananana “fahasalamana mifindra”

Maro no tsy mahalala fa ilain'ireo olona sitrana avy niatrika aretina ny hoe "Fahasalamana mifindra", izany hoe fiatrehana fahasalamana mirindra avy amin'ny fitoniana ara-batana sy ara-tsaina, amin'ny alalan'ny fandraisana an-tanana ny fikarakarana ny vatana, sy ny fifandraisana tsara amin'ny manodidina.

Maro tokoa ireo olona efa sitrana noho ny valanaretina covid, eto amintsika, raha tsy hilaza afa-tsy hatramin’ny fanombohan’ny volana jolay lasa teo izay. Mbola misy, anefa, fahalemena ara-tsaina mahazo azy ireny, nanoloana ny tranga nihatra taminy teo aloha, nandritra ny fotoana nitondrany ny valanaretina, toy ny dona (traumatisme). Nambaran’ny dokotera Andriamiarinarivo Miarintsoa, fa ilain’izy ireny ny manana fahasalamana mirindra. Anisany tafiditra amin’izany ny tanja-tsaina hiatrehana fahasalamana, dia ny fahatomombanana ara-tsaina sy ara-batana, ara-tsosialy sy ara-pifandraisana. Araka izany, mila filaminan-tsaina ireo efa nararin’ny covid teo aloha, izay hotovoziny avy amin’ny fitaizam-batana tsikelikely, fa eo koa ny fifandraisany mahomby amin’ireo manodidina azy. Fantatra ary, fa tompon’andraikitra amin’ny fahasalamany ny marary iray, hatrany amin’ny toeram-pitsaboana, ka manomboka eo amin’ny fiatrehany fahasalamana izay indray, hahazoany fahasalamana mirindra. Nambaran’ny dokotera Miarintsoa, fa anisany hahazoana izany koa ny fanovana toe-tsaina ho sambatra. Ilaina ny fankasitrahana sy ny fiaikena ny tena, izay itoeran’ny tanjaka sy hery. Ialana ny fanameloan-tena, izay tsy mahatsara fahasalamana. Ilaina koa ny mikolo ny vatana sy ny tena, ary tsy tokony ho variana fotsiny amin’ny fahasitranana azo teo, fa mila mijery ny tena, hivoarana ho amin’ny tsara kokoa. Tsy mahomby ny fihetseham-po tafahoatra sy mihiboka, raha toa ka mbola anatin’ny tsy fahasalamana. Ilaina ny fianarana ho tony, amin’ny alalan’ny fifaliana sy ny fitsikiana. Manoloana izany, anefa, ilaina hatrany ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana, izay mbola mitombina. Ilaina ny fiaraha-milalao amin’ny ao an-tokantrano, fiombonan-kevitra amin-javatra iraisana, saingy tsy atao mahavizana loatra. Nohamafisin’ity mpitsabo, fa “ny fifandraisan dia mampitony. Mila mifanaja amin’ireo manodidina rehetra, mila misaotra sy mankasitraka, ary mifankahery, izay mamporisika amin’ny fitoniana”. Fehiny, manamafy ny toe-tsaina hiatrehana ny fahasalamana ireo voatanisa rehetra, izay tokony hotovoizin’ireo efa sitrana noho ny covid. Mitaky fiovam-piainana ny fahasalamana, ka raha nandratra ny hafa, ohatra, ilaina ny fialan-tsiny hanamafisana ny fahatoniana anaty, ary hanatsarana ny fifandraisana mahasoa.

Nitondra fanazavana ny dokotera Andriamiarinarivo Miarintsoa
“Zavatra telo tokony hialan’ireo marary: Rehefa tezitra tsy tokony hamaly, satria mety tsy voafehy izay haloaky ny vava. Tsy tokony hampanantena anaty hafaliana be loatra vokatry ny fihetseham-po, izay mety mahatonga fahadisoam-panantenana ho an’ny hafa, izay mitarika fahameloan-tena. Fadiana ny fanapanan-kevitra anatin’ny alahelo, toy ny famonoan-tena, fanimban-javatra, sy ny sisa”.
Fermer