Songadim-baovaoToekarena

TONTOLO AMBANIVOHITRA: Hatsaraina ny sehatry ny fananan-tany

Mbola olana goavana mila vahana eto amintsika ny tontolon’ny fananan-tany. Ho an’ny aty andrenivohitra, isany olana mateti-pitranga ny adi-tany, izay miafara amin’ny fifandroritana hatreny amin’ny Fitsarana mihitsy. Ny tsy fahalalana, na koa tsy fahaizana ireo pitsopitsony tokony hatao rehetra kosa no olana ho an’ny tontolo ambanivohitra. Hany ka lasa sakana amin’ny fivelarana eo amin’ny seha-pihariana hatao.

Misy ankehitriny ny tetikasa Casef, vatsian’ny Banky iraisam-pirenena vola, hiaraha-miasa amin’ny Minisiteran’ny Fambelona sy Fiompiana, hanatsarana ny sehatry ny fananan-tany, indrindra amin’ny tontolo ambanivohitra. Miara-misalahy ao anatin’izany koa ny Minisiteran’ny Fanajariana ny tany sy ny Asa vaventy. Tanjon’ny tetikasa ny hanatsara bebe kokoa ny sehatry ny fananantany eto amintsika. Isany hatao vain-dohan-draharaha amin’izany, araka ny fantatra, ny fametrahana ireo birao ifoton’ny fananantany, any amin’ny faritra maro manerana ny Nosy. Nilaza ny Minisitry ny Fambelona sy ny Fiompiana ary ny Jono, Ranarivelo Lucien, fa “na inona na inona hatao, indrindra any amin’ny tontolo ambanivohitra, dia tsy afa-misaraka amin’ny tany”. Ilaina, noho izany, hoy izy, ny mampahafantatra ireo tantsaha mpamokatra ny zo fototra tokony hananany manodidina io sehatra io. “Isany olana any amin’ny tontolo ambanivohitra ny tsy fahalalana ny zo amin’ny resaka fananantany”, hoy ity minisitra ity. Tranga mateti-pitranga ankehitriny, ny fampiasana ny tany amin’ny fambolena, kanefa tsy misy akory taratasy fanamarinana amin’izay tena tompon’ny tany. Hatao laharam-pahamehana, araka izany, ny fampisitrahana ny kara-tany n any “titre”, mba hahafahan’ny tantsaha mamokatra an-kalalahana. Rehefa voamarina rahateo ny lafiny fananantany, dia afaka mikojakoja ny tany sy mijery lavitra amin’ny famokarana ataony ny tantsaha, hoy hatrany ny minisitra. Omaly, nisy ny fanolorana “moto” miisa 114 ho an’ireo minisitera roa tonta, tetsy Anosy. Fitaovana izay hatao hanamorana ny fandraisana ny antontanisa eny ifotony amin’ny voka-pambolena sy amin’ny lafiny Fananantany.

Hamboarina ny lalana

Marihana fa ity tetikasa ity dia hiara-misalahy amin’ny Minisiteran’ny Fanajariana ny tany sy ny Asa vaventy. Noho izany, isany asa hatao ao anatin’izao tetikasa izao ny fanamboarana ny lalana famoaham-bokatra. Nilaza ny Minisitra misahana ny fambolena sy ny fiompiana fa maro ireo toerana tena mamokatra ankehitriny, saingy saro-dalana, hany ka tsy tafavoaka ny vokatra. Isany betsaka amin’izany ny ao amin’ny faritra Atsinanana, izay tsy maintsy mitsaka rano noho ny tsy fisian’ny tetezana. Eo anatrehan’izany, hatao laharam-pahamehana, ny fanatsarana ireny lalana ireny mba hahafahana manatsotra kokoa ny fampidirana ny vokatra eny anivon’ny tsena.

Fermer