PolitikaSongadim-baovao

TETIBOLAM-PANJAKANA – LFI 2022 : Nolanian’ny Depiote omaly, voatazona ny haba-tseranana 20% ho an’ny « bondillons »

Tafiditra tao anatin’ireo adihevitra nafana nandritra ny fandaniana ny volavolan-dalàna mifehy ny tetibolam-panjakana taona 2022 ny mahakasika ny haban-tseranana alaina amin’ireo akora fanamboarana savony, na ny “bondillons”. Omaly, nandritra fivoriambe azon’ny besinimaro natrehina no nandanian’ny Depiote ity volavolan-dalàna ity, ary voatazona tao anatin’izany fa 20% ihany no ho haban-tseranana ho alaina ho an’io sokajin’entana io.

Nolanian’ireo Solombavambahoaka omaly talata faha 23 novambra 2021 teny amin’ny Lapan’i Tsimbazaza tsy nasiam-panovana ary tsy nasiam-panitsiana ny Lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana ho amin’ny taona 2022. Solombavambahoaka miisa 84 no tonga nifidy ary nandany izany. Marihina fa tsy nandray anjara tamin’ny fifidianana ny vondrona parlemantera TIM.

Maro ny fanamarihana avy amin’ny Solombavambahoaka mikasika izao volavolan-dalàna izao fa anisan’ny niverimberina matetika ny tsy tokony hampiakarana ny haba-tseranana momba ny “pâtes alimentaires”. Teo ihany koa ny hanomezana lanja bebe kokoa ny fanaovana fotodrafitrasa sy fampiasam-bola amin’ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana. Nanambara ny Ministry ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola fa reny ny fangatahan’ny Solombavambahoaka ary nanamarika izy fa efa nampiakarina ny teti-bola ho an’ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana. Nanome fanazavana manokana ny Ministry ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola nandritra ny fivoriambe omaly ny mahakasika ny Rothschild & Co izay nomarihiny fa mpanolo-tsaina fa tsy miditra amin’ny fiandrianam-pirenena na ny fanapahan-kevitra raisin’ny Fanjakana ity mpanolo-tsaina ara-bola ity.

Hampitombo ny fampidiram-bolan’ny Fanjakana

Tsara ho fantatra fa ny tatitra natao nandritra ny asam-baomiera dia nanisy fanitsiana miisa roa. Ny voalohany dia mahakasika ny fampidinana ny haba-tseranana ho an’ny « bondillons » ho 10% raha 20% no voalaza anatin’ny volavolan-dalàna. Ny faharoa dia momba ny ny fanafoanana ny “garantie à l’importation des PPN” izay omena ny mpandraharaha sasantsasany. Ireo fanitsiana ireo dia tsy nolanian’ny Solombavambahoaka taorian’ny fandinihana natao nandritra ny fivoriambe.

Araka ny fanazavan’ny Depiote Johnny Rakotoarisoa, ao amin’ny Distrikan’Ambohidratrimo, dia tsy mety raha toa ka ny Antenimieram-pirenena izay neritreretina ho mpanao lalàna indray no tsy ampihatra ny lalàna. Ny tenany izay isan’ireo nampirisika ny tokony hitazonana ny haban-tseranana 20% alaina amin’ny “Bondillons”, araka izay efa voafaritra tao anatin’ny PLFI 2022 avy tany amin’ny Governemanta. Tokony hijery sy hanome vahana ny orinasa malagasy ny Solombavambahoaka, hoy ity olom-boafidy ity. Araka ny nambaran’ny Depiote Johnny Rakotoarisoa, dia tombontsoa mihoa-pampana loatra no nataona olom-bitsy misehatra ao anatin’io famokarana savony io eto amintsika, izay tsy teratany malagasy akory, ka rariny raha atao izay fomba hanohanana ireo mpandraharaha malagasy misehatra ao anatin’izany seha-pihariana izany. Notsindriany ihany koa fa tokony izay hampidiram-bola ho an’ny Fanjakana no jerena fa tsy ny tombontsoan’olom-bitsy.

Nandritra ny fihaonana omaly rahateo, nanamafy ny Minisitry ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola fa noho i Madagasikara mpikambana ao amin’ny “Organisation mondiale des Douanes” no nahatonga io fampiakarana ho 20% io. Notsindrian’ny Minisitra fa misy lalàna tokony hohajaina amin’ny famerana izany haban-tseranana izany, isan’izany ny resaka “bondillons”. “Nampitoviana amin’ny lalàna mifehy azy maneran-tany ny tao anatin’ny Volavolan-dalàna mifehy ny tetibolam-panjakana 2022”, hoy ny Minisitra nanazava.

Fermer