PolitikaSongadim-baovao

VOLAVOLANDALANA 001/2020: “Kajikajy politika no tsy handaniana azy”

Fahefana ara-dalàna sy araky ny lalam-panorenana no fahefana nananan’ny Filoha nandritra ny vanim-potoana nisian’ny fahabangana teo amin’ny Andrimpanjakana. Niara-nanaiky izany ny antenimiera roa tonta tamin’ny fotoan’androny, hoy ny Solombavambahoaka Idealison. Tsy misy antony tokony hanakanana ireny didy hitsivolana noraisin’ny Filoha ireny, noho izany, satria tamin’ny fomba ara-dalàna no nandraisany izany, no sady araky ny lalam-panorenana, ary nahazo fankatoavan’ny antenimiera roa tonta. “Amiko dia fampikatsoahana ny asa efa vita ny tsy fanekena an’io volavolan-dalàna io”, hoy ny depiote Idealison. Kajikajy politika no hanoherana ny fandaniana io volavolan-dalàna io, hoy izy, satria mikitika rijan-teny vitsivitsy ao anatin’ny lalàna momba ny Antenimierandoholona. “Izay no antony hatahoran’ny Filohan’ny Antenimierandoholona ny hahalianian’ity volavolandalàna ity, satria mety hahakasikasika ny tombontsoa manokana sy ny sisa, ka hatao ny fomba rehetra hanakanana azy sy tsy hampandaniana azy”, hoy izy.

Tafatsangana ny “Comission mixte paritaire”

Tsara ho fantatra fa voafidy afak’omaly ireo solontena 14 avy amin’ny Antenimierampirenena sy ny 14 avy amin’ny Antenimierandoholona. Izy ireo izay handrafitra ny komity iombonana, handinika sy hiady hevitra mahakasika ny volavolan-dalàna laharana 001/2020 tamin’ny 26 Febroary 2020. Ho an’ny Antenimierampirenena manokana, niisa folo ireo voafidy avy amin’ny vondrona parlemantera IRD, ahitana ny solombavambahoaka Velontsara Paul Bert, Mohamad Ahmad, Assimo Bruno, Idealison, Rajoelina Seth, mpikambana tompon-toerana, ary ny solombavambahoaka Razakandrainy Dominique, Ratsimandriona Aida Hardy, Ramenason Rio Merci, Andrianambinina Djohary Lee, Rahasimanana Paul Bert, no mpisolo toerana. Ny Solombavambahoaka Randrianasolo Augustin kosa no mpikambana tompon-toerana avy amin’ny vondrona parlemantera GPR, raha i Satra Augustin no mpisolo toerana. Ary Razara Pierre Fidèle no avy amin’ny antoko Tim izay mpikambana tompon-toerana, ary ny solombavambahoaka Ratsimbazafy Alain kosa no mpisolo toerana.

Fermer