PolitikaSongadim-baovao

FANDANIANA NY PL 001/2020: Lavin’ny parlemantera sasany noho ny tombontsoa manokana

Araka ny voalaza ao amin’ny andininy faha-96 ao amin’ny Lalampanorenana, “…Raha toa ka tsy afaka mandany rijan-teny tokana iombonana ny vaomiera na tsy nolaniana
araka ireo fepetra voalaza ao amin’ny andalana etsy aloha ilay rijan-teny, dia ny
Antenimierampirenena, amin’ny alalan’ny latsabato iandanian’ny antsasa-manilan’ny
mpikambana ao aminy no manapa-kevitra farany”
. Nanaraka izay voalazan’io andininy io tanteraka, noho izany, ny endrika nandaniana ilay volavolan-dalàna laharana 001/2020, nananganana ilay vaomiera ikambanana isasahany farany teo. Niaraha-nahita ny zava-nisy nandritra ny fivoriana tsy ara-potoana. Tsy nitovy hevitra ary tsy nahita marimaritra iraisana ny antenimiera roa tonta. Ny Antenimerampirenena, noho izany, no niroso tamin’ny fandaniana ity volavolan-dalàna ity, ary lany soamatsara. Misy fikambanana parlemantera sasany anefa ankehitriny mitsangana manohitra izany. Ary milaza fa tsy nanara-dalàna ny Praiminisitra sy Filohan’ny Antenimierampirenena tamin’ny fampandaniana iny volavolan-dalàna iny. Ho an’ireo Loholona sasany manokana, efa mazava ny tanjona fa fikatsahana tombontsoa manokana no hanaovana letrezana manohitra ny fahalian’iny volavolan-dalàna iny. Efa fantatr’izy ireo fa akaiky ho tapitra ny fotoam-piasany, ary hihena koa ny isan’ny Loholona holaniana amin’ny fe-potoam-piasana manaraka. Hany ka, hatao daholo ny fomba rehetra hanakanana ny hampanankery iny lalàna mahakasika ny Antenimierandoholona iny.

Fermer