PolitikaSongadim-baovao

FIDINANA IFOTONY ANY AMIN’NY DISTRIKA: Tsy misy fandikan-dalàna, tafiditra anatin’ny asa fanaon’ny Filoha

Mandeha ny resaka ankehitriny, ary misy manely tsaho fa manao fampielezan-kevitra ny Filohan’ny Repoblika, manoloana ny fidinana ifotony tanterahiny amin’izao fotoana. Tsy misy afa-tsy ny fanatanterahana ny voalazan’ny Lalàmpanorenana anefa no ataony, raha ny namafisin’ny Loholona Tsiebo Mahaleo…  

Ny zava-misy, ny Filoham-pirenena araka ny andininy faha-45 ao amin’ny Lalàmpanorenana dia izy no miantoka ny fampandehanana ara-dalàna sy mitohy ny fahefam-panjakana, ny fahaleovan-tenam-pirenena sy ny maha iray tsy anombinana ny tanindrazana. Midika mazava izany, fa na amin’ny andro fifidianana na andro tsotra dia afaka manatanteraka ny asany amin’ny maha Filoham-pirenena azy izy, fa tsy misy lalàna milaza ny tsy tokony hiasan’ny Filohan’ny Repoblika amin’ny fotoan’ny fampielezan-kevitra, raha ny fanamafisana nentin’ny Loholon’i Madagasikara, Tsiebo Mahaleo. Tsy mitombina ihany koa andanin’izany, hoy izy, ny fandroritan’ny mpanohitra ny andininy faha-61 ao amin’ny lalàna fehizoro mikasika ny lalàm-pifidianana, izay milazalaza ny tsy tokony hatao mandritra ny fampielezan-kevitra sy fifidianana, ary fitsapan-kevi-bahoaka, toy ny tsy azo anaovana fitokanana fotodrafitrasa. Raha ny zava-misy nandritra ireny fitetezam-paritra nataon’ny Filohan’ny Repoblika ireny hatreto, dia tsy nisy fitokanana fotodrafitrasa sy fanapahana « ruban ». Notsindrian’i Tsiebo Mahaleo, fa fijerena ifotony ny fizotran’ny fanatanterahana ny asa fampandrosoana ifotony, sy ny fahatanterahan’ny Politika ankapoben’ny fanjakana, izay miankina amin’ireo andry telo lehibe, dia ny fanomezan-danja ny maha olona, ny fampiroboroboana ny indostria amin’ny alalan’ny fanodinam-bokatra, ary ny fametrahana ny Fanjakana tsara tantana miady amin’ny kolikoly. Araka izany, manamafy ny voalazan’io andininy faha-45 ao amin’ny Lalàmpanorenana io ny Filoha, amin’ny maha Filoham-pirenena azy.

Tombony ara-tsosialy sy toekarena

Raha jerena io fanomezan-danja ny maha olona io, ireny fanomezana jiro « hazavana ho anao » ho an’ny isan-tokantrano marefo ireny dia misy fiantraikany ara-tsosialy sy ara-toekarena. Eo amin’ny ara-tsosialy dia manatsara ny fiainam-bahoaka sahirana, satria tsara tsiahivina, fa mbola eo amin’ny 15%-n’ny vahoaka malagasy hatreto, no misitraka ny jiron’ny Jirama. Eo amin’ny ara-toekarena indray, dia afaka mampihena ny fandaniana isan’andro amin’ny fividianana labozia na solitany ny mpampiasa izany teo aloha. Raha ny toekarem-pirenena kosa, no itodihana, dia zava-dehibe ity fizarana jiro mandeha amin’ny herin’ny masoandro tanterahin’ny Filoha ity, izay mampisy fiantraikany goavana amin’ny kitapom-bolam-panjakana, satria mampihena betsaka ny fandaniam-bolam-panjakana, eo amin’ny fanampiana ny orinasa Jirama, amin’ny fividianana solika.

Kely herijika hiatrehana fifidianana

Tamin’ireo fitsidiham-paritra nataon’ny Filohan’ny Repoblika, izay sintonin’ny mpanohitra amin’izao io, tsy nisy fotoana nilazan’ny Filoham-pirenena hoe « fidionareo ny kandidà ranona na ranona ». Noho izany dia fanelezana vaovao tsy marina no ataon’ny mpanohitra, satria fantany fa kely ny erijika hahalany azy. “Antony dia tsotra, tamin’ny fifidianana Filohan’ny Repoblika teo izy ireo nitaona ny olona tsy hifidy, izay midika fa tsy nisy fiomanana hiatrika ity fifidianana Solombavambahoaka ity. Asa be miisa roa, araka izany, no ataon’izy ireo amin’izao fampielezan-kevitra izao, dia ny fandresen-dahatra vahoaka hifidy aloha, izay vao ny filazalazana ny antom-pilatsahany hadresena lahatra vahoaka, izay mampihena ny erijikan’ireo kandidà mpanohitra. Manatombo kosa ny kandidà IRMAR, izay efa nitaona hatrany ny olona hifidy hatrizay, ary efa niomana tamin’ny fifidianana, ka antony hanelezan’ny mpanohitra tsaho sy mahatonga azy hanao fitoriana, izay azo heverina ho tsy mitombina”, nanampy fanazavana ny Loholona Tsiebo Mahaleo. Tsy misy hatreto, fanomezan’ny Filoha tombony ny antoko politika, satria hatramin’izay nahalany azy ho Filoha dia tsy nitsabaka na nandray anjara amin’ny antoko noforoniny izy, na tany aloha na amin’izao fotoan’ny fampielezan-kevitra izao, izay manatanteraka ny voalazan’ny andininy faha-49 ao amin’ny Lalàmpanorenana hatrany.

Fomba fiady ny an’ny mpanohitra

Fomba fiady io ataon’ny mpanohitra amin’izao fotoana io, hoy kosa ny nambaran’ny Filohan’ny Antenimierandoholona, ny Jeneraly Ravalomanana Richard, naneho ny heviny. Tsy nisy fitokanana zava-bita nataona tompon’andraiki-panjakana teto na iza na taiza nandritra ity fampielezan-kevitra hirosoana amin’ny fifidianana Solombavambahoaka amin’izao fotoana ity, raha ny namafisiny. “Ny an’ny Filohan’ny Repoblika dia fanolorana no nataony, fa ny atao hoe propagandy dia ny filazana hoe “fidio ranona na ranona”, ka raha efa niteny izany ny Filoha dia marina ny azy ireo”. Nohamafisiny, fa manao ny asany ara-dalàna ny Filoha, izay mila jerena amin’ny saina tsy miangatra fa tsy mety ny mifanoso-potaka amina hevitra tsy mitovy. Tokony havela malalaka hanao ny asany ara-dalàna ny Fanjakana sy ny Governemanta, raha tsy mbola nitaona olona hifidy olona izy, na nitokana zava-bita.

Ny Fanoratana

Fermer