Manokana Covid-19

TSY FAHITAN-TORY: Maro ny antony, misy ny fisorohana azo atao

Maro ireo olona tratran’ny fahasarotana eo amin’ny torimaso amin’izao fotoana, na ireo tratran’ny valanaretina covid-19 izany, na ireo manodidina mitaintaina amin’izy ireo, na ireo olona heverina fa salama tsara. Maro ny antony mahatonga ny tsy fahitan-tory, saingy misy kosa ireo fomba sy fihetsika azo atao tsara, hahazoana torimaso ampy sy ara-pahasalamana tsara.

Ankoatra ny aretina mahazo ny olona amin’izao fotoana, eo ny covid-19, fa eo koa ireo aretina mitaiza, misy ireo olona salama tsara ihany koa, kanefa mitaraina noho izay tsy faharatsian’ny torimaso izay. Ny zavatra mateti-piseho, tapatapaka ny torimaso, elabe vao mahita tory, mikorontana ny torimaso, mavesatra ny loha vao maraina, marary an-doha lava, vizana sy soren-dava ary kizitina. Eo koa ny tsy fahampian’ny fifantohana, ary ny tsy fahatomombanan’ny fitadidiana. Mihena araka izany, ny hery fiarovana, izay tena ilaina amin’izao ady atao amin’ny valanaretina izao, ka mety hiteraka aretina hafa indray, toy ny rarin-tsaina, ohatra. Ho an’ireo tratran’ny valanaretina covid-19, misy fiantraikany amin’ny vatana ny tsy fahampian’ny torimaso, satria mety miasa saina amin’ny toe-pahasalamany. eo koa ny fiasan-tsain’ireo havany akaiky, izay manana olana amin’izany koa. “Ny tsara ho fantatra koa, ny tena torimaso ampy ho an’ny olon-dehibe dia maharitra ora fito na valo eo. Ho an’ny ankizy sy ny zaza, 15ora hatramin’ny 20ora. Ny adolantsento maharitra ora 10. Ho an’ireo 60taona no mihoatra kosa, dia mety mihena lavitra an’ireo voatanisa, satria mety ho adiny dimy na enina eo monja”, nanampy fanazavana ny dokotera Andriamiarinarivo Miarintsoa. Fantatra ihany koa, fa mahatsara ny torimaso kokoa ny fatoriana alohan’ny misasakalina.

Fomba tsotra azo hampiharina tsara, hahazoana torimaso ara-pahasalamana.

Misy singa fototra miisa telo mahatsara ny torimaso, dia ny fizarana ora raikitra ny fatoriana sy fifohazana, ajanona ny fanao mahazatra fa mamonjy torimaso avy hatrany raha tonga ny ora. Ilaina ny fiomanana fatoriana, hanana torimaso ampy sy ara-pahasalamana. Ankoatra izay, misy koa ireo fihetsika tokony hovolena, ary ny fahazarana tokony hialana, hampahomby ny torimaso. Anisan’izany ny fandaminana ny efitrano fatoriana, ny lambam-pandriana. Ilaina ny fahamaizinana rehefa matory, satria izany no hahafahan’ny maso mamorona singa hahatongavan’ny torimaso. Alavirina tanteraka ny efitrano fatoriana ny solosaina, finday sy fahitalavitra. Namamafy ity mpitsabo, fa “tokony ho ora iray sy sasany alohan’ny hatoriana no misakafo maivana, ary mandro amin’ny rano mafana, alohan’ny hatory. Ho an’ny mpatory antoandro kosa indray dia tokony ho ferana 30 minitra izany, mba hisorohana ny tsy fahitan-tory ela amin’ny alina”. Eo koa ireo fahazarana tokony hialana, dia ny fandraisana zava-mahadomelina alohan’ny hatory, toy ny sigara sy alikaola, ary zava-pisotro manaitaitra ny vatana.

Ankoatra ireo fihetsika sy fomba tsara afaka hatao mahazatra isan’andro hahazoana torimaso ara-pahasalamana, dia fadiana ny mihinana fanafody fampatoriana, raha tsy nahazoana alalana avy amin’ny mpitsabo. Ilaina ny fandaminan-tsaina hisian’ny torimaso tsara. Mila mijery ny lafiny tsara sy izay nahafaly nandritra ny tontolo andro, eo am-pandriana alohan’ny hatory. Fihetsika maivana no tokony hatao alohan’ny hatory, ary mila manatona mpitsabo raha sendra tsy mahomby ireo fihetsika voatanisa ireo.
Fermer